نوآورسبز

بوکتریل یونیورسال

پنجشنبه, ۱۲ بهمن ۱۳۹۶، ۱۱:۵۵ ب.ظ

بوکتریل یونیورسال

Buctril universal EC 570

علف کش بوکتریل یونیورسال پهن برگ کش انتخابی،تماسی وسیستمیک مزارع گندم ازگروه هیدروکسی بنزوتتریل واسیدفنوکسی کربوکسیلیک می باشدکه جهت کنترل علف های هرزپهن برگ بصورت پیش رویشی به ثبت رسیده است.

ماده موثربوکتریل یونیورسال پس ازسمپاشی ،سریعا توسط علف های هرزجذب وبصورت تماسی وسیستمیک آنها راکنترل می کند.

بوکتریل یونیورسال باتداخل درانتقال الکترون فتوسنتزدرفتوسیستم 2 وهمچنین ازطریق جلوگیری ازرشدمریستم باعث کنترل ونابودی علف های هرزمی گردد.

مزایای بوکتریل یونیورسال :

پهن برگ کش جدیدمزارع گندم

کنترل طیف وسیعی ازعلف های هرزپهن برگ

مناسب جهت استفاده درمدیریت تلفیقی علف های هرز

حاوی دوماده موثرباطرزتاثیرمتفاوت باخاصیت هم افزائی

مواردتوصیه وزمان مصرف :

ثبت شده درمصول گندم بامقدارمصرف 1/5-1/25 لیتردرهکتاردرزمان 6-2 برگی علف های هرزپهن برگ

مدیریت کاربرد :

فقط ازسمپاش های پشت تراکتوری بانازل های خط پاش وتنظیم شونده استفاده شود

حجم محلول سمپاشی 400 -200  لیترآب درهکتاردرنظرگرفته شود

هنگامی که گیاه تحت استرس قرارگرفته باشد باید سمپاشی راتامناسب شدن شرایط به تعویق انداخت

به منظورپیشگیری ازپدیده مقاومت این سم درتناوب باسایرعلفکش ها بانحوه تاثیرمتفاوت مصرف شود

 قابل اختلاط باآتلانتیس است

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۲ بهمن ۹۶ ، ۲۳:۵۵
محمود پورمحمود

انتخاب علفکش مناسب درمزارع غلات

دوشنبه, ۱۴ فروردين ۱۳۹۶، ۰۹:۰۶ ب.ظ

انتخاب علفکش مناسب درمزارع غلات :

استفاده ازعلفکش ها درکنارروش های زارعی ومکانیکی ازروش های مبارزه باعلف های هرزدرمزارع گندم است.اما علفکش ها ابزار موثر کشاورزان برای مبارزه باعلف های هرزهستند. اماکاربردغیراصولی علفکش توسط کشاورزان باعث بروزپدیده مقاومت درعلف های هرزشده است ازآنجاکه مقاومت علف های هرزبه علفکش ها درحال گسترش است استفاده ازعلفکش درکنارسایرروش های مدیریت تلفیقی علف های هرزحائزاهمیت است..پدیده مقاومت علف های هرزدربرابرعلف کش واقعیتی غیرقابل انکاراست وگسترش مقاومت علف های هرزرابطه مستقیمی بامصرف پی درپی یک نوع علفکش یاعلفکش های بانحوه ی تاثیرمشابه دارد.

مقاومت به علفکش هاناشی ازتوانایی ذاتی علف برای ادامه حیات درمقابل علفکش است درحالی که علف پیش ازاین نسبت به همان علفکش حساس بوده است. علف های هرزمقاوم به صورت طبیعی وبه تعدادبسیارکم درجمعیت علف های هرزیک مزرعه وجوددارند.امااستفاده مکررازیک نوع علفکش ویاعلفکش های متعلق به یک گروه سبب تکثیرو طغیان این نوع علف های مقاوم درمدت کوتاهی می شود.

چگونه مقاومت علف های هرزدرمزرعه راتشخیص دهیم :

درصورتی می توان وجودلکه های نامنظم ازیک نوع علف هرزرادرمزرعه به بروزمقاومت دراین گونه علف هانسبت دهیم که :

1- اصول صحیح سمپاشی درمزرعه رعایت شده باشد

2- سایرگونه های علف هرزدرمزرعه بخوبی کنترل شده باشد

3- عدم رعایت تناوب شیمیایی بدین معنی که ازعلفکش های متعلق به یک گروه بصورت مکرردرسال های گذشته استفاده شده باشد.

درصورت مشاهده توده های علف هرزمشکوک به مقاومت رعایت مواردزیرضروریست

1- ازسمپاشی مزرعه باعلفکشی ازیک گروه که سال های گذشته استفاده شده خوداری شود.

2- توده های علف های هرزبیش ازتشکیل دانه وجین شود.

3- وجودلکه های نامنظم علف های هرزدرمزرعه راجهت بررسی دقیق تربه اداره کشاورزی شهرستان اطلاع دهیم .

اصول مهم درانتخاب علفکش مناسب :

1- استفاده ازعلفکش به عنوان آخرین راه حل مبارزه باعلف های هرز

2- انتخاب علفکش مناسب باتوجه به علف هرزغالب مزرعه

3- رعایت تناوب شیمیایی بدین معناکه ازعلفکش های متعلق به یک گروه فقط درسه سال متوالی استفاده شود.

برای پیشگیری ازبروزپدیده مقاومت درمصرف علفکش ها مواردزیررعایت شود :

1- باتوجه به علف های هرزغالب مزرعه علفکش انتخاب شود

2- مطالعه دقیق برچسب سموم علفکش ورعایت دستورالعمل مصرف

3- رعایت اصول صحیح سمپاشی شامل کالیبراسیون تجهیزات سمپاشی،استفاده ازآب تمیزوزلال باPH  مناسب

4- سمپاشی کامل علف های هرزحاشسه مزارع

5- رعایت تناوب شیمیایی وتناوب زراعی

 

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۴ فروردين ۹۶ ، ۲۱:۰۶
محمود پورمحمود

کشاورزی وتولید محصول سالم

يكشنبه, ۵ دی ۱۳۹۵، ۰۶:۱۸ ب.ظ

کشاورزی وتولید محصول سالم :

سلامت محصولات وفرآورده های کشاورزی بدلیل جایگاه ویژه وپرمصرفی که درسبدغذایی مردم داردازاهمیت زیادی برخورداراست.اما آلودگی محصولات کشاورزی به باقیمانده کودهای شیمیایی وسموم شیمیایی بدلیل مصرف بی رویه این نهاده ها، تهدیدسلامت مصرف کنندگان رابه همراه داشته است دراین نوشتاربه باقیمانده سموم درمحصولات کشاورزی پرداخته شده است.درکشاورزی آفات و بیماری‌هاهر ساله خسارات کمی و کیفی زیادی به محصولات کشاورزی وارد می‌کننداما کاربرد گسترده سموم دفع آفات نباتی در کشاورزی باعث کنترل آفات ودرنتیجه افزایش تولیدمحصولات کشاورزی شده است. مبارزه باعوامل خسارت زا به روش شیمیایی باعث مداخه انسان درطبیعت و عامل برهم زننده تعادل طبیعی ونقطه آغاز انحراف درتولیدمحصولات سالم است.

بعد از جنگ جهانی دوم، مصرف مواد شیمیایی مصنوعی ازقبیل علف کش ،حشره کش، قارچ کش متداول شد و استفاده از مواد شیمیایی برای از بین بردن آفات و عوامل بیماری زا گیاهی و علف های هرز شدت بیشتری گرفت. انسان به گمان اینکه بامصرف سموم شیمیایی مشکلات کشاورزی بر طرف می شود اقدام به سمپاشی مداوم بروی گیاهان زراعی و درختان میوه می کردبااین تفکرکه همیشه یک سپر محافظتی از سم بایدبروی گیاه وجود داشته باشد تا آفت و هر حشره ای که روی آن ها دیده می شود تلف شوند. اما متاسفانه این تفکر، باعث مشکلات دیگری شد. بطوری که انسان با کاربرد بی رویه سموم، سبب طغیان آفات جدیدی شده و محیط زیست خود را آلوده کرده و موجب بروز بیماری های نا شناخته ناشی از مصرف سموم در انسان گردید.

مصرف وسیع حشره کش های شیمیایی بخصوص ترکیبات آلی کلره که دامنه عمل وسیع دارندموجب بروززیانهای جنبی آشکارشدوباعث شدکه یک روزنامه نگارآمریکایی بنام خانم راشل کارسن درکتاب مشهورخودبنام بهارخاموش (1962م) با طرح این ادعاکه استفاده بی رویه  ازموادشیمیایی  کشاورزی برای حیات کره زمین زیان باراست باعث توجه همگان به خسارت سموم غیراختصاصی به سایرموجودات زنده ومحیط زیست شود درواقع این کتاب نقطه عطفی درتاریخ مبارزه باآفات ونگاهی نوجهت مبارزه باآفات وتوجه جدی به محیط زیست شد.

درکشورما استفاده مداوم وغیراصولی سموم شیمیایی باعث آلودگی محصولات غذایی به بقایای سموم در محصولات کشاورزی شده است وبه یکی ازمشکلات جدی سلامت مردم تبدیل شده است. مصرف بیش از حد مجاز سموم دفع آفات نباتی درسبزیجات باعث ورود و باقی ماندن بقایای این سموم بر روی محصولاتی از قبیل میوه‌ها و سبزیجات می‌شودواین محصولات معمولابدون رعایت دوره کارنس (دوره ی تجزیه سموم درگیاهان) یرداشت شده ومورداستفاده قرارمی گیرند، این سموم به مروردراندام های انسانی تجمع یافته وسبب بیماری های متعددازجمله ناراحتی‌های گوارشی،عصبی، ناهنجاری های ژنتیکی،ناهنجاری های فیزیولوژیک درجنین شده واحتمال افزایش ریسک بروز سرطان را بهمراه دارند.  

محصولات کشاورزی پایه اصلی مواد غذایی مردم را تشکیل می دهد وسلامت محصولات کشاورزی شرط اولیه دستیابی به امنیت غذایی است که از اهمیت به سزایی برخوردار است. زیرا تولیدوعرضه محصولات سالم غذایی نه تنهاباعث رضایت مصرف کنندگان می شودبلکه تامین وتضمین سلامت جسمی آنها را نیزدربردارد.

امروزه آگاهی مردم نسبت به آلودگی و باقیمانده سموم در میوه‌ها، وسبزیجات حساسیت آنان رابه همراه داشته است وباعث شده سلامت میوه هاوسبزیجات بدلیل مصرف بی رویه سموم شیمیایی مورد تردید جدی قرار گیرد وبه علت آلودگی محصولات کشاورزی به باقیمانده سموم اشتیاق مصرف کنندگان را به محصولات تولید شده سالم افزایش داده است. محصول سالم به محصولی اطلاق میگرددکه براساس استانداردهای ملی وجهانی موجود فاقد باقیمانده غیرمجاز باشدو هیچ گونه خطری مصرف کننده این محصولات را تهدید نمی کند.باتوجه به اهمیت محصول سالم درسلامت افرادجامعه، برای تولیدمحصول سالم بایدبه عوامل زیرتوجه داشت :

1- آموزش اصولی به بهره برداران بخش کشاورزی درجهت مصرف بهینه سموم واستفاده ازسموم شیمیایی به عنوان آخرین راهکارمبارزه باآفات.

—     2 - توزیع سموم استانداردو آفت کش های کم دوام ونظارت جدی و سختگیرانه بر نحوه استفاده از سموم کشاورزی                                                                                          

—      3 - کاربرد و توصیه سموم شیمیایی کشاورزی باید بانظارت کارشناسان گیاهپزشکی وبراساس الزامات قانونی ثبت  سموم برای محصولات مورد نظر، دوزتوصیه شده، زمان استفاده و رعایت دوره کارنس باشد.                                                                                          

4 - تاسیس آزمایشگاه درمیادین میوه وتره باربرای تعیین حد مجاز باقیمانده سموم (MRL) وبازرسی های فراگیر و نمونه برداری های مداوم از میوه ها و سبزیجات عرضه شده به بازارو ارائه گواهی سلامت محصول براساس میزان مجاز باقی مانده سموم به محصولات کشاورزی موردتایید.

5 - سیاستهای تشویقی توسط ارگانهای ذیربط برای تولید کنندگان محصول سالم  وعاری از آفت کش ها و قیمت گذاری مناسب محصولات کشاورزی سالم.

مصرف آگاهانه و صحیح آفتکش ها و سموم شیمیایی در مزارع به کاهش باقیمانده سموم در محصولات کشاورزی منجر شده و راه را برای صادرات تولیدات کشاورزی هموار می کند.

وبه یاد داشته باشیم که :

تولیدمحصول سالم باعث سلامت مردم و داشتن جامعه ای سالم وکاهش هزینه های درمان می شود.

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۵ دی ۹۵ ، ۱۸:۱۸
محمود پورمحمود

راهنمای شناسایی جودره درمزارع گندم

شنبه, ۴ دی ۱۳۹۵، ۰۲:۴۰ ق.ظ

راهنمایی شناسایی جودره درمزارع گندم :

علف هرزجودره با نام علمی Hordeum Spontaneum.Koch بسیاری ازمزارع گندم کشوررا آلوده کرده است وباعث ایجادخسارت درمزارع گندم شده است بنابراین شناسایی این علف هرزدردرمراحل اولیه دوره رشد مزارع گندم کمک زیادی به ما درانتخاب نوع علفکش موثر می کند.

تفاوت گیاهچه جودره وگندم :

تفاوت دربرگ : درجودره برگ اول پهن تر، رنگ برگ روشن ،نوک برگ اول گردتراست درگندم برگ اول باریک تر، رنگ برگ تیره تر، نوک برگ اول باریکتراست.

تفاوت درگوشوارک ها : درجودره گوشوارک هابلند وداسی شکل وتمام دورساقه رادربرمیگیرند وگوشوارک فاقدکرک است. درگندم گوشوارک هاکوتاه تردرابتدای غلاف ودرروی گوشوارک هاکرک های ریزی دیده می شود.

تفاوت درزبانک غشایی : درجودره زبانک غشائی،سفیدرنگ وبلندترازگندم است.درگندم زبانک شفاف،سفیدبه طول 3-2میلی متراست.

تقاوت درنوع جوانه زنی : جوانه زنی دربذرجودره دوقطبی است یعنی ظهور ریشه چه وساقه چه ازدوسمت بذراست.جوانه زنی درگندم تک قطبی است یعنی ریشه چه وساقه چه ازیک سمت بذر خارج می شوند.

برگ های اولیه جودره هنگام مواجهه باسرمای پاییزه به رنگ آبی تیره درآمده که ناشی ازتجمع آنتوسیانین است.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۴ دی ۹۵ ، ۰۲:۴۰
محمود پورمحمود

آناناس (Pineapple)

شنبه, ۲۷ آذر ۱۳۹۵، ۰۷:۲۴ ب.ظ

آناناس

آناناس بانام علمی Ananascomosus ازخانواده Bromeliaceae  می باشد . منشاء آن ازجنوب برزیل وپاراگوئه است.

آناناس دارای میوه ای باگوشت زردونسبتاترد باپوستی شبیه کاج است وشاید به همین دلیل است که نام انگلیسی آن راPineapple (سیب کاج) گذاشته اند..  

کشورهای هاوایی،برزیل،تایوان،مکزیک،فیلیپین،آفریقای جنوبی وپرتوریکو اززمره بزرگترین تولیدکنندگان آناناس هستند.بزرگترین درصد کشت وصادرات آناناس مربوط به جزایرهاوایی می باشدکه 75%کل محصول صادراتی دنیا درآنجا تولیدمی شود.درجزایرباهاما وایالت های مختلف آمریکامانندفلوریدا،فیلادلفیا ونیویورک و...بیش ازدودهه است که این گیاه کشت می شود.

آناناس گیاهی تک لپه ای ،گرمسیری وچندساله است.دارای یک گل آذین ومیوه انتهایی بوده ومشخصه اصلی این خانواده گلدهی شاخسار،برای یک باراست.آناناس بوسیله کشت سرشاخه ها،قلمه،پاجوش وجوانه گیاه که ازعمده ترین روش های ازدیادآناناس است تکثیرمی شود.برخی ازپرورش دهندگان نیزاز stumpکه ازپاجوش گیاه مادراست برای تکثیراستفاده می کنند.ازبذرتنها دربرنامه های اصلاح نژاداستفاده می شود.بذرهامعمولادرگرده افشانی بادست حاصل می شود.درگونه های پرورش یافته، گلهای آناناس هیچگاه دانه ایجادنمی کنند.

ازنظرسیستم ریشه ای،ریشه های آن سطحی،محدود ونابجابوده وبه شکل افقی تا60سانتی متروتاعمق یک متر گسترش می یابد .ساقه درآناناس مثل موزکاذب است که ازهم پیوستن دمبرگهابوجودمی آید.برگهاازساقه بزرگترند.برگهامعمولادرقسمت رویی فاقدروزنه بوده ودرسطح زیرین دارای روزنه است.همچنین برگهانوک تیزوپهن هستند.حاشیه برگهادربرخی ارقام دارای مقداری خاراست.معمولا گیاه آناناس 22-15 ماه پس ازکاشته شدن میوه می دهد.میوه آناناس سته وعموماسترون است وهمراه گلها ومحورگوشتی گل آذین خورده می شود درواقع بخش خوراکی آناناس اجتماعی ازمیوه ها واندامهای همراه آن است ونوعی میوه مرکب به شمارمی رود.دربالای میوه تاج (Crown) میوه وجودداردکه حاوی 50-15عددبرگ است وازاین قسمت نیزبرای ازدیاداستفاده می شود.بهترین خاک برای پرورش آناناس خاک نسبتا قلیایی،رسی،سبک بامخلوطی ازکمپوست است.این گیاه تنهابه اقلیم هایی باآب وهوای استوایی بادرجه حرارت 35-18 درجه سانتیگراد وبارطوبت نسبتابالامحدود می شود وقادربه تحمل هوای سرد ونورکم راندارد.آناناس نسبت به خشکی مقاوم است وتنهامشکل جدی آن نماتد می باشد.میوه آناناس بسیارلذیذومقوی است وحاوی ویتامین های  A,B,Cوهمچنین املاح معدنی کلسیم،پتاسیم،منیزیم ،فسفر وفیبراست.

بعلاوه دارای اسیدسیتریک،اسیدمالیک است.میوه خام ورسیده آناناس حاوی یک آنزیم پروتئولیتیک بنام Beromelin است که ازلخته شدن خون ونهایتاسکته های قلبی جلوگیری می کند.این ماده درسال 1981 ازآناناس استخراج شده ودرپایین ساقه گیاه فراوان است.

میوه آناناس بسیارکم چربی وکم کلسترل است.آناناس بخاطردارابودن خاصیت آنتی اکسیدان وویتامین ث بالا،ضدسرطان می باشد.


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ آذر ۹۵ ، ۱۹:۲۴
محمود پورمحمود